Campaign Terms and Conditions For Both

For QR Merchants

जति धेरै Scan & Pay, त्यति धेरै पैसा कमाउने मौका !!!

NIC ASIA Bank ले आफ्नो merchant तथा customer लाई ध्यानमा राखि ल्याएको छ, सुनौलो अफर । जस अन्तर्गत NIC ASIA Bank QR scan गरी bill payment/ received गर्दा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ, sure shot cash उपहार ।

T & C *

  • अफर २०७६ चैत्र १ देखि ३० सम्म मात्र लागू हुनेछ ।
  • रू. १०० वा सो भन्दा बढी scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
  • यो अफर अवधिभर २ पटकसम्म एउट Payment Id बाट एउटा Merchant को QR scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ।
  • ५ भाग्यशाली QR Merchant ले लक्की ड्र मार्फत जित्न सक्नुहुनेछ, १२ महिनाको निःशुल्क internet package।

Cash Rewards

Transaction Count Reward from Bank
1-10 NRs 15 per txn
11-20 Nrs 20 per txn
21-50 NRs 30 per txn
51-100 NRs 40 per txn
101-250 NRs 50 per txn
251 & above NRs 4,250 flat

For Customers

जति धेरै Scan & Pay, त्यति धेरै पैसा कमाउने मौका !!!

NIC ASIA Bank  ले आफ्नो merchant तथा customer लाई ध्यानमा राखि ल्याएको छ, सुनौलो अफर । जस अन्तर्गत NIC ASIA Bank QR scan गरी bill payment/ received गर्दा  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ, sure shot cash उपहार ।  

T & C *

  • अफर २०७६ चैत्र १ देखि ३० सम्म मात्र लागू हुनेछ ।
  • NIC ASIA Bank को Merchant QR scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
  • रू. १०० वा सो भन्दा बढी scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
  • यो अफर अवधिभर ५ पटकसम्म एउटा Payment Id बाट  एउटा Merchant  को QR scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।

Cash Rewards

Transaction Count Reward from Bank
1-5 NRs 10 per txn
6-10 Nrs 15 per txn
11-20 NRs 20 per txn
21-50 NRs 25 per txn
51 & above NRs 425 flat

Loading