Campaign Terms and Conditions For Customers

जति धेरै Scan & Pay, त्यति धेरै पैसा कमाउने मौका !!!

NIC ASIA Bank  ले आफ्नो merchant तथा customer लाई ध्यानमा राखि ल्याएको छ, सुनौलो अफर । जस अन्तर्गत NIC ASIA Bank QR scan गरी bill payment/ received गर्दा  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ, sure shot cash उपहार ।  

T & C *

  • अफर २०७६ चैत्र १ देखि ३० सम्म मात्र लागू हुनेछ ।
  • NIC ASIA Bank को Merchant QR scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
  • रू. १०० वा सो भन्दा बढी scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
  • यो अफर अवधिभर ५ पटकसम्म एउटा Payment Id बाट  एउटा Merchant  को QR scan गरी गरिएको payment लाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।

Cash Rewards

Transaction Count Reward from Bank
1-5 NRs 10 per txn
6-10 Nrs 15 per txn
11-20 NRs 20 per txn
21-50 NRs 25 per txn
51 & above NRs 425 flat

Loading