भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालन

एन आई सी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहक महानभावहरुको सबिधालाई मध्य नजर
गर्दै आफ्नो सेवालाई थप प्रविधीमलक बनाउदै भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालन गरेको
छ । उक्त भाइबर बैकिङ्ग सेवा ग्राहक महान७३घढसभावहरुले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइल,
ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्प्यटर लगायतबाट प्रयोग गर्न सक्नहनेछ ।

NIC Asia Bank
Helpdesk - NIC Asia Bank

Loading